NEDERLANDS

OVER DIT COOKIEBELEID
In dit cookiebeleid wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken, welke soorten cookies we gebruiken, de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt, en hoe u de cookievoorkeuren kunt regelen. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en veilig bewaren, zie ons Privacybeleid.

U kunt te allen tijde uw toestemming wijzigen of intrekken uit de cookieverklaring op onze website
Meer informatie over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken vindt u in ons Privacybeleid.
Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: accommodatieportugal.com

WAT ZIJN COOKIES ?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar het verbeterd moet worden.

HOE GEBRUIKEN WIJ COOKIES ?
Zoals de meeste online diensten, gebruikt onze website first-party en third-party cookies voor verschillende doeleinden. First-party cookies zijn meestal noodzakelijk om de website goed te laten functioneren, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens.

De third-party cookies die op onze website worden gebruikt, zijn voornamelijk bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden, om advertenties aan te bieden die relevant voor u zijn, en al met al om u een betere en verbeterde gebruikerservaring te bieden en om uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKEN WIJ ?

 • Essentieel: Sommige cookies zijn essentieel voor u om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat gebruikerssessies te onderhouden en eventuele veiligheidsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen geen persoonlijke informatie en slaan deze ook niet op. Deze cookies stellen u bijvoorbeeld in staat in te loggen op uw account en producten aan uw winkelmandje toe te voegen, en veilig af te rekenen.
 • Statistieken: Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek, enz. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en te analyseren hoe goed de website presteert en waar het verbeterd moet worden.
 • Marketing: Onze website toont advertenties. Deze cookies worden gebruikt om de advertenties die wij u tonen te personaliseren, zodat ze zinvol voor u zijn. Deze cookies helpen ons ook om de efficiëntie van deze advertentiecampagnes bij te houden. De informatie die is opgeslagen in deze cookies kan ook worden gebruikt door de derde partij advertentie-aanbieders om u ook advertenties te tonen op andere websites van de browser.
 • Functionele: Dit zijn de cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website helpen. Deze functionaliteiten omvatten het embedden van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud van de website op social media platforms.
 • Voorkeuren: Deze cookies helpen ons om uw instellingen en browsingvoorkeuren zoals taalvoorkeuren op te slaan, zodat u een betere en efficiënte ervaring hebt bij toekomstige bezoeken aan de website.

HOE KAN IK DE COOKIE-VOORKEUREN REGELEN ?
Mocht u later tijdens uw surfsessie besluiten uw voorkeuren te wijzigen, dan kunt u op elk tabblad op de “Manage content-button” op uw scherm klikken. Dit zal de toestemmingsmededeling opnieuw weergeven, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om door websites gebruikte cookies te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies, zie wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

ENGLISH

ABOUT THIS COOKIE POLICY
This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them, the types of cookies we use, the information we collect using cookies and how that information is used, and how you can control your cookie preferences. For more information on how we use, store and protect your personal data, please see our Privacy Policy.

You can change or withdraw your consent from the cookie statement on our website at any time.
For more information on who we are, how to contact us and how we process personal data, please refer to our Privacy Policy.
Your consent applies to the following domains: accommodationportugal.com

WHAT ARE COOKIES?
Cookies are small text files used to store small pieces of information. They are stored on your device when the website loads into your browser. These cookies help us to make the website work properly, be more secure, provide a better user experience and understand how the website performs and to analyse what works and where it needs to be improved.

HOW DO WE USE COOKIES?Like most online services, our website uses first-party and third-party cookies for different purposes. First-party cookies are usually necessary for the website to function properly, and they do not collect personally identifiable information from you.

The third-party cookies used on our website are primarily intended to understand how the website performs, how you interact with our website, to keep our services safe, to deliver ads that are relevant to you, and all in all to provide you with a better and enhanced user experience and to expedite your future interactions with our website.

WHAT TYPES OF COOKIES DO WE USE?

 • Essential: Some cookies are essential for you to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security risks. They do not collect or store any personal information. These cookies allow you, for example, to log into your account and add products to your shopping basket, as well as to checkout safely.
 • Statistics: These cookies store information such as the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website were visited, the source of the visit, etc. These data help us to improve the website. This data helps us to understand and improve the website. This data helps us to understand and analyse how well the website is performing and where it needs to be improved.
 • Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalise the adverts we show you so that they make sense to you. These cookies also help us to track the effectiveness of these advertising campaigns.The information stored in these cookies may also be used by third-party advertising providers to show you ads on other browser websites.
 • Functional: These are the cookies that support certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content such as videos or sharing content from the website on social media platforms.
 • Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences, such as language preferences, to provide you with a better and more efficient experience on future visits to the website.

HOW CAN I ADJUST MY COOKIE PREFERENCES?
Should you decide to change your preferences later during your browsing session, you can click “Manage Consent” on any tab. This will redisplay the consent form, allowing you to change your preferences or withdraw your consent altogether.

In addition, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change your browser settings to block/delete cookies. For more information on managing and deleting cookies, see wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

PORTUGUÊS

SOBRE ESTA POLÍTICA DE COOKIES
Esta Política de Cookie explica o que são cookies e como os utilizamos, os tipos de cookies que utilizamos, as informações que recolhemos utilizando cookies e como essas informações são utilizadas, e como pode controlar as suas preferências de cookies. Para mais informações sobre como utilizamos, armazenamos e mantemos seguros os seus dados pessoais, por favor consulte a nossa Política de Privacidade.

Pode alterar ou retirar o seu consentimento da declaração de cookies no nosso website em qualquer altura
Para mais informações sobre quem somos, como contactar-nos e como processamos os dados pessoais, consulte a nossa Política de Privacidade.
O seu consentimento aplica-se aos seguintes domínios: accommodationportugal.com

O QUE SÃO COOKIES?
Os cookies são pequenos ficheiros de texto utilizados para armazenar pequenas peças de informação. São armazenados no seu dispositivo quando o website é carregado no seu browser. Estes cookies ajudam-nos a fazer o website funcionar correctamente, ser mais seguro, proporcionar uma melhor experiência ao utilizador e compreender como o website funciona e analisar o que funciona e onde precisa de ser melhorado.

COMO É QUE UTILIZAMOS OS COOKIES?
Como a maioria dos serviços em linha, o nosso website utiliza cookies de primeira mão e de terceiros para diferentes fins. Os cookies de primeira parte são normalmente necessários para que o sítio web funcione correctamente, e não recolhem qualquer informação pessoalmente identificável do utilizador.

Os cookies de terceiros utilizados no nosso website destinam-se principalmente a compreender o modo como o website funciona, como interage com o nosso website, para manter os nossos serviços seguros, para entregar anúncios que são relevantes para si, e tudo considerado, para lhe proporcionar uma melhor e melhor experiência de utilizador e para agilizar as suas futuras interacções com o nosso website.

QUE TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS?

 • Essenciais: Alguns cookies são essenciais para que possa experimentar a plena funcionalidade do nosso sítio. Permitem-nos manter as sessões dos utilizadores e prevenir quaisquer riscos de segurança. Não recolhem nem armazenam qualquer informação pessoal. Estes cookies permitem-lhe, por exemplo, entrar na sua conta e adicionar produtos ao seu cesto de compras, bem como fazer o checkout em segurança.
 • Estatísticas: Estes cookies armazenam informações tais como o número de visitantes do website, o número de visitantes únicos, que páginas do website foram visitadas, a fonte da visita, etc. Estes dados ajudam-nos a compreender e a melhorar o sítio web. Estes dados ajudam-nos a compreender e a analisar o desempenho do sítio web e onde precisa de ser melhorado.
 • Marketing: O nosso sítio Web exibe anúncios publicitários. Estes cookies são utilizados para personalizar os anúncios que lhe mostramos, para que tenham significado para si. Estes cookies também nos ajudam a rastrear a eficácia destas campanhas publicitárias.As informações armazenadas nestes cookies também podem ser utilizadas por fornecedores de publicidade terceiros para mostrar-lhe anúncios também em outros websites de navegadores.
 • Funcionais: Estes são os cookies que ajudam certas funcionalidades não essenciais no nosso website. Estas funcionalidades incluem a incorporação de conteúdos tais como vídeos ou a partilha de conteúdos do website em plataformas de redes sociais.
 • Preferências: Estes cookies ajudam-nos a armazenar as suas definições e preferências de navegação, tais como preferências linguísticas, para que tenha uma experiência melhor e mais eficiente em futuras visitas ao sítio web.

COMO POSSO CONTROLAR AS PREFERÊNCIAS DOS COOKIES ?
Caso decida alterar as suas preferências mais tarde durante a sua sessão de navegação, pode clicar em “Gerir consentimento” em qualquer separador. Isto irá exibir novamente o aviso de consentimento, permitindo-lhe alterar as suas preferências ou retirar totalmente o seu consentimento.

Além disso, diferentes navegadores oferecem diferentes métodos para bloquear e eliminar cookies utilizados pelos sítios web. Pode alterar as definições do seu navegador para bloquear/eliminar cookies. Para mais informações sobre a gestão e eliminação de cookies, ver wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

DEUTSCH

ÜBER DIESE COOKIE-RICHTLINIE
Diese Cookie-Richtlinie erklärt, was Cookies sind und wie wir sie verwenden, welche Arten von Cookies wir verwenden, welche Informationen wir mit Hilfe von Cookies sammeln und wie diese Informationen verwendet werden, und wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen kontrollieren können. Weitere Informationen darüber, wie wir Ihre persönlichen Daten verwenden, speichern und schützen, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.

Sie können Ihre Einwilligung in der Cookie-Erklärung auf unserer Website jederzeit ändern oder widerrufen.
Weitere Informationen darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Ihr Einverständnis gilt für die folgenden Domains: accommodationportugal.com

WAS SIND COOKIES?
Cookies sind kleine Textdateien, die dazu dienen, kleine Informationen zu speichern. Sie werden auf Ihrem Gerät gespeichert, wenn die Website in Ihrem Browser geladen wird. Diese Cookies helfen uns dabei, die Website ordnungsgemäß zu betreiben, sie sicherer zu machen, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und zu verstehen, wie die Website funktioniert und zu analysieren, was funktioniert und wo sie verbessert werden muss.

WIE VERWENDEN WIR COOKIES?
Wie die meisten Online-Dienste verwendet auch unsere Website Cookies von Erstanbietern und Drittanbietern für unterschiedliche Zwecke. Cookies von Erstanbietern sind in der Regel notwendig, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert, und erfassen keine personenbezogenen Daten.

Die Cookies von Drittanbietern, die auf unserer Website verwendet werden, dienen in erster Linie dazu, zu verstehen, wie die Website funktioniert, wie Sie mit unserer Website interagieren, um unsere Dienste sicher zu halten, um Ihnen für Sie relevante Werbung zu liefern, und alles in allem, um Ihnen eine bessere und erweiterte Benutzererfahrung zu bieten und Ihre zukünftigen Interaktionen mit unserer Website zu beschleunigen.

WELCHE ARTEN VON COOKIES VERWENDEN WIR?

 • Unverzichtbar: Einige Cookies sind unerlässlich, damit Sie die volle Funktionalität unserer Website nutzen können. Sie ermöglichen es uns, Benutzersitzungen aufrechtzuerhalten und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Sie sammeln und speichern keine persönlichen Informationen. Diese Cookies ermöglichen es Ihnen beispielsweise, sich bei Ihrem Konto anzumelden, Produkte in Ihren Warenkorb zu legen und sicher zur Kasse zu gehen.
 • Statistiken: Diese Cookies speichern Informationen wie die Anzahl der Besucher der Website, die Anzahl der eindeutigen Besucher, welche Seiten der Website besucht wurden, die Quelle des Besuchs usw. Diese Daten helfen uns, die Website zu verstehen und zu verbessern. Diese Daten helfen uns zu verstehen und zu analysieren, wie gut die Website funktioniert und wo sie verbessert werden muss.
 • Vermarktung: Auf unserer Website wird Werbung angezeigt. Diese Cookies werden verwendet, um die Anzeigen, die wir Ihnen zeigen, zu personalisieren, damit sie für Sie sinnvoll sind. Diese Cookies helfen uns auch, die Wirksamkeit dieser Werbekampagnen zu verfolgen.Die in diesen Cookies gespeicherten Informationen können auch von Drittanbietern von Werbung verwendet werden, um Ihnen auch auf anderen Browser-Websites Werbung zu zeigen.
 • Funktional: Dies sind die Cookies, die bestimmte nicht wesentliche Funktionen auf unserer Website unterstützen. Zu diesen Funktionen gehören das Einbetten von Inhalten wie Videos oder das Teilen von Inhalten der Website auf Social-Media-Plattformen.
 • Präferenzen: Diese Cookies helfen uns, Ihre Einstellungen und Browsing-Präferenzen, wie z. B. Sprachpräferenzen, zu speichern, damit Sie bei zukünftigen Besuchen der Website ein besseres und effizienteres Erlebnis haben.

WIE KANN ICH DIE COOKIE-PRÄFERENZEN KONTROLLIEREN?
Sollten Sie Ihre Präferenzen später während Ihrer Browsing-Sitzung ändern wollen, können Sie auf jeder Registerkarte auf “Zustimmung verwalten” klicken. Dadurch wird der Hinweis auf die Einwilligung erneut angezeigt, so dass Sie Ihre Präferenzen ändern oder Ihre Einwilligung vollständig widerrufen können.

Darüber hinaus bieten verschiedene Browser unterschiedliche Methoden zum Blockieren und Löschen von Cookies, die von Websites verwendet werden. Sie können Ihre Browsereinstellungen ändern, um Cookies zu blockieren/löschen. Weitere Informationen zur Verwaltung und Löschung von Cookies finden Sie unter wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Geverifieerd door MonsterInsights